WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SĄDECKA KOOPERATYWA

25.05.2017 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA SĄDECKA KOOPERATYWA


Zarząd Oddziału STOWARZYSZENIA SĄDECKA KOOPERATYWA zwołuje na dzień 25 maja  2017 roku Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w  Nowym Sączu, ul. Rejtana 18  sala nr 7 w  czwartek 18.05.2017  o godz.18:30 – I termin, godz. 18:45 – II termin.

Proponowany porządek zgromadzenia:

 1. Otwarcie zgromadzenia.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie regulaminu obrad.
 5. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Oddziału za rok 2016.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału za rok 2016.
 7. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 8. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 9. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za rok 2016.
 10. Sprawy bieżące Oddziału i wolne wnioski
 11. Zakończenie zgromadzenia.

Zapraszamy wszystkich członków do aktywnego udziału w Walnym Zebraniu , zgłaszaniu wniosków i uwag.

Zarząd Stowarzyszenia Sądecka Kooperatywa .