Statut Stowarzyszenia Sadecka Kooperatywa

STATUT

Stowarzyszenia „Sądecka Kooperatywa”

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • 1

Stowarzyszenie „Sądecka Kooperatywa” zwane w dalszej części statutu Stowarzyszeniem, działa w szczególności na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie niniejszego statutu.

 

 • 2

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.

 

 • 3
 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Nowy Sącz.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
 3. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi
  i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.
 4. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem innych organizacji – krajowych
  i międzynarodowych – na zasadach pełnej autonomii.

 

 • 4

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

 • 5
 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu jego członków.
 2. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członkowie Stowarzyszenia, w tym członkowie władz Stowarzyszenia, mogą być zatrudniani w Stowarzyszeniu na podstawie stosunku pracy lub stosunków cywilnoprawnych.

 

 • 6
 1. Stowarzyszenie może używać odpowiedników nazwy w językach obcych.
 2. Stowarzyszenie może używać wyróżniających je znaków graficznych i innych symboli.
 3. Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak i znaków organizacyjnych
  z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.
 4. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, statuetki i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ 2

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

 • 7

Głównymi celami Stowarzyszenia są :

 • działalność propagująca ideę kooperatyw i wspomagająca ich powstawanie i rozwój;
 • wspieranie tradycyjnego, małoobszarowego rolnictwa ekologicznego, ochrona
  i promowanie nasion tradycyjnych odmian roślin, tradycyjnych odmian i gatunków roślin i zwierząt;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej i oświatowej;
 • ochrona środowiska naturalnego;
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej i w życiu codziennym.

 

Ponadto Stowarzyszenie realizuje cele :

 • promocję zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, w tym pobudzanie własnych inicjatyw
  i przedsięwzięć
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • promocję, kultywowanie i wspieranie ginących zawodów, rękodzieła w tym tradycyjnych i nowoczesnych metod rękodzieła artystycznego;
 • wspieranie rozwoju obszarów wiejskich i pobudzanie do samodzielnej aktywności zawodowej ludności obszarów wiejskich;
 • propagowanie i popieranie różnorodnych form aktywności intelektualnej, psychicznej
  i fizycznej adekwatnie do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań członków Stowarzyszenia;
 • propagowanie aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia oraz wiedzy o zdrowiu,
 • promocję metod tradycyjnego dbania o zdrowie i dobrą kondycję psychofizyczną;
 • organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych;
 • promocję regionu Polski Południowej,
 • wsparcie rozwoju turystyki i agroturystki;
 • działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
 • promocję i organizacja wolontariatu;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • upowszechnianie i organizowanie działań mających na celu współpracę międzypokoleniową;

 

 • 8
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • prowadzenie działalności wydawniczej (wydawanie broszur, folderów, biuletynów itp.);
 • prowadzenie działalności badawczej;
 • działalność promocyjną i informacyjną;
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, sektorem przedsiębiorstw oraz mediami w zakresie wymienionym w celach działania Stowarzyszenia;
 • realizację projektów informacyjnych, naukowych, badawczych oraz edukacyjnych;
 • prowadzenie działalności doradczej i konsultacyjnej w tym zwłaszcza w zakresie spraw obywatelskich, prawnych i medycznych;
 • organizację konferencji, debat, prelekcji, spotkań, sympozjów, wykładów, seminariów, szkoleń, warsztatów, jarmarków, targów, lektoratów języków obcych, odczytów, konkursów, wystaw, koncertów, festiwali, wyjazdów edukacyjnych, imprez i zajęć rekreacyjno-sportowych oraz innych zajęć aktywizacyjnych;
 • organizowanie wycieczek turystycznych i krajoznawczych oraz wyjazdów edukacyjnych;
 • organizowanie krajowych i międzynarodowych wyjazdów, plenerów, spotkań integracyjnych oraz wymian dziecięcych, młodzieżowych, osób dorosłych
  i seniorów;
 • organizację wizyt studyjnych i staży;
 • organizowanie badań profilaktycznych;
 • tworzenie grup samopomocowych;
 • tworzenie lokalnych systemów rabatowych;
 • wsparcie finansowe osób i instytucji oraz regranting;
 • działalność stypendialną;
 • wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej;
 • produkcję oraz rozpowszechnianie filmów, audycji telewizyjnych i radiowych;
 • organizację zbiórek publicznych, loterii i imprez charytatywnych oraz pozyskiwanie środków pieniężnych z dotacji, subwencji, składek członkowskich, osób fizycznych
  i innych źródeł;
 • organizację imprez okolicznościowych włączających Stowarzyszenie w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk w trudniejszej sytuacji życiowej;
 • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz, urzędów, instytucji, organizacji i fundacji w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.

 

 1. Statutowa działalność jest działalnością statutową pożytku publicznego prowadzoną przez Stowarzyszenie jako działalność nieodpłatna lub odpłatna.
 2. Decyzję w sprawie podjęcia odpłatnej działalności statutowej podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
 3. Prowadzona przez Stowarzyszenie odpłatna działalność statutowa podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym i rachunkowym zgodnie z właściwymi przepisami o rachunkowości.
 4. Przychód z odpłatnej działalności statutowej służy wyłącznie prowadzeniu działalności statutowej i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 3

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 • 9
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej – krajowe i zagraniczne, jednakże osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.
 2. Osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem Stowarzyszenia może być każdy pełnoletni obywatel RP, uznający cele Stowarzyszenia i popierający jego działania.
 4. Wolę przystąpienia do Stowarzyszenia wyraża się poprzez złożenie do Zarządu pisemnej deklaracji członkowskiej.
 5. Członkowie założyciele Stowarzyszenia, którzy podczas posiedzenia założycielskiego Stowarzyszenia wyrażą wolę jego założenia – uzyskują członkostwo z chwilą uzyskania przez Stowarzyszenie osobowości prawnej.
 6. Nabycie praw i obowiązków członka Stowarzyszenia następuje poprzez podjęcie uchwały przez Zarząd o przyjęciu do Stowarzyszenia.

 

 • 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych (w tym członków założycieli)

2) członków wspierających

3) członków honorowych

 

 • 11
 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, pragnąca urzeczywistniać cele Stowarzyszenia.
 2. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia na zasadach przewidzianych
  w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach.
 3. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem Stowarzyszenia na zasadach ogólnych.
 4. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd poprzez uchwałę. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.
 5. Członkowi zwyczajnemu, który czynnie uczestniczył w Zebraniu Założycielskim Stowarzyszenia przysługuje tytuł członka założyciela.

 

 

 

 

 

 

 • 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 • uczestniczyć w Walnych Zebraniach z biernym i czynnym prawem wyborczym,
  z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach,
 • zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia, a także oceniać ich działalność,
 • zgłaszać projekty uchwał,
 • uzyskiwać informacje od władz Stowarzyszenia w sprawach dotyczących ich działalności,
 • odwoływać się od uchwał władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich,
 • brać udział we wszystkich przedsięwzięciach podejmowanych przez Stowarzyszenie,
 • korzystać z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

 

 • 13

Do obowiązków członków zwyczajnych należą:

 • aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów i zadań,
 • przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 • troska o rozwój Stowarzyszenia i działanie na jego rzecz,
 • uczestniczenie w Walnych Zebraniach,
 • regularne opłacanie składek członkowskich,
 • dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

 

 • 14
 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej świadcząca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu czterech tygodni od daty złożenia deklaracji.
 3. Członkowie wspierający mają prawo osobiście lub przez przedstawiciela uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz zgłaszać władzom Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie działań. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
  z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym.

 

 • 15
 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna niezależnie od obywatelstwa, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia lub szczególnie zasłużona w realizacji celów, dla których zostało powołane Stowarzyszenie.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu. Członkowie honorowi, będący członkami zwyczajnymi, mają wszelkie prawa członków zwyczajnych. Członkowie honorowi, nie będący członkami zwyczajnymi, mają wszelkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

 • 16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 • dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 • śmierci członka, utraty zdolności do czynności prawnych lub utraty osobowości prawnej (w przypadku osób prawnych),
 • wykluczenia przez Zarząd w przypadku:
 1. działania na szkodę Stowarzyszenia,
 2. rażącego naruszenia postanowień statutu i/lub uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. w przypadku popełnienia czynu haniebnego,
 4. niepłacenia wymaganych składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy.
 • Stwierdzenie ustania członkostwa lub wykluczenia ze Stowarzyszenia następuje
  w drodze uchwały Zarządu.
 • Od uchwał Zarządu o stwierdzeniu ustania członkostwa lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym Walnym Zebraniu. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

 • 17

Członkowie Stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków oraz aktywny udział w działalności Stowarzyszenia mogą być wyróżnieni lub nagradzani przez Zarząd Stowarzyszenia: pochwałą ustną lub pisemną, dyplomem uznania, nagrodą rzeczową.

 

 

ROZDZIAŁ 4

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 • 18

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie

2) Zarząd

3) Komisja Rewizyjna

 

 • 19
 1. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się
  w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 2. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz
  w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru w danym roku kalendarzowym. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
 3. Mandat członka powołanego w przypadku, o którym mowa w § 19 ust. 2 wygasa wraz z upływem kadencji pozostałych członków danego organu.
 4. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

WALNE ZEBRANIE

 

 • 20
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku, jako sprawozdawcze i raz na 3 lata jako sprawozdawczo – wyborcze. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest zgodnie z § 21.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad zwyczajnego i nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej, na stronie internetowej, lub w inny skuteczny sposób, na 7 dni przed planowanym terminem obrad.
 4. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym; w pierwszym terminie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania jest dopuszczalny w tym samym dniu – 15 minut po zakończeniu Walnego Zebrania w pierwszym terminie, pod warunkiem, iż został zaplanowany w zawiadomieniu
  o Walnym Zebraniu.

 

 • 21
 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:
 • decyzji Zarządu Stowarzyszenia,
 • wniosku Komisji Rewizyjnej,
 • wniosku co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia,
 1. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania – Zarząd ma obowiązek zwołać takie zebranie w terminie do 45 dni od daty wpłynięcia wniosku. Zasady określone § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

 • 22

W Walnym Zebraniu biorą udział:

 • z głosem stanowiącym – pełnoletni członkowie zwyczajni oraz małoletni od 16 roku życia,
 • z głosem doradczym – małoletni członkowie zwyczajni poniżej 16 roku życia, członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.

 

 • 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 • określenie głównych kierunków i programów działania Stowarzyszenia,
 • uchwalanie statutu i jego zmian,
 • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora lub likwidatorów oraz przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia,
 • wybór i odwołanie wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia i poszczególnych członków tych władz,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nadania oraz pozbawienia godności członka honorowego,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie stwierdzenia ustania członkostwa bądź wykluczenia ze Stowarzyszenia,
 • uchwalenie regulaminu funkcjonowania Walnego Zebrania,
 • podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz.

 

ZARZĄD

 

 • 24

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

 • 25
 1. Zarząd składa się z prezesa oraz 2-6 członków zarządu.
 2. Walne Zebranie dokonuje odrębnie wyboru Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu.
 3. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 4. Zarząd zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 6 razy w roku.
 5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub wiceprezes z własnej inicjatywy, na wniosek członka zarządu, lub wniosek Komisji Rewizyjnej. W przypadku wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym posiedzenie Zarządu powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy prezes, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes. Zasady określone w § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 7 dni przed planowanym terminem obrad.
 6. Posiedzenia Zarządu protokołuje sekretarz Zarządu bądź inny członek zarządu wskazany przez prezesa. Posiedzenia Zarządu może protokołować osoba, która nie jest członkiem Zarządu.
 7. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.
  W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
 8. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane
  w związku z pełnioną funkcją.
 9. Szczegóły funkcjonowania Zarządu mogą zostać uregulowane w regulaminie przyjmowanym przez Zarząd w drodze uchwały.

 

 • 26

Do kompetencji Zarządu należy:

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
 • realizowanie uchwał Walnego Zebrania oraz określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
 • kierowanie całokształtem bieżącej działalności Stowarzyszenia,
 • zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
 • uchwalenie wysokości składki członkowskiej
 • przygotowanie budżetu, planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
 • sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego
  z działalności Stowarzyszenia,
 • zatrudnianie w razie potrzeby pracowników oraz zawieranie stosownych umów,
 • uchwalanie regulaminów wynikających z przepisów prawa pracy oraz innych regulaminów związanych z zatrudnianiem w ramach stosunku pracy bądź stosunków cywilnoprawnych,
 • uchwalanie innych regulaminów związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 • podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
  i ruchomego,
 • podejmowanie decyzji w kwestii rejestracji działalności gospodarczej,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • podejmowanie decyzji w zakresie rejestracji działalności pożytku publicznego,
 • ustalanie zasad regulowania składek członkowskich,
 • przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
 • powoływanie organów doradczych,
 • przyznawanie wyróżnień, pochwał, dyplomów i nagród,
 • wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,
 • zwoływanie Walnego Zebrania,
 • informowanie członków o bieżącej działalności Zarządu,
 • udzielanie odpowiedzi na zapytanie Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni,
 • rozpatrywanie wniosków zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia.

 

 • 27
 1. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych
  i niemajątkowych Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań i zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes lub członek zarządu upoważniony pisemnie przez Prezesa i inny członek Zarządu działający łącznie.
 2. W stosunkach między członkami Zarządu a Stowarzyszeniem, Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.
 3. Zarząd Stowarzyszenia uprawniony jest do ustanowienia pełnomocników Zarządu. Uchwała w sprawie ustanowienia pełnomocników określa przedmiot umocowania.

 

KOMISJA REWIZYJNA

 

 • 28
 1. Komisja Rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
 • nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 składu Komisji lub wniosek Zarządu. W przypadku wniosku, o którym mowa
  w zdaniu pierwszym posiedzenie Komisji Rewizyjnej powinno zostać zwołane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia wniosku. Zasady określone w § 20 ust. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym termin zawiadomienia wynosi 7 dni przed planowanym terminem obrad.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Zarząd ma obowiązek powiadomienia członków Komisji o każdym posiedzeniu.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

 

 • 29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 • wydawanie zaleceń oraz żądanie wyjaśnień w razie stwierdzenia nieprawidłowości
  w trakcie kontroli,
 • ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań: merytorycznego
  i finansowego,
 • opracowywanie regulaminu funkcjonowania Komisji,
 • kontrola terminowości i prawidłowości opłacania składek członkowskich,
 • wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności,
 • zwoływanie zwyczajnego Walnego Zebrania w przypadku niewywiązywania się przez Zarząd z obowiązku określonego w § 20 pkt 2,
 • wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 • przedstawienie Walnemu Zebraniu uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
 • składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

 

 

ROZDZIAŁ 4

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA

 

 • 30
 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:
 • składki członkowskie, darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu, zbiórek publicznych,
 • dotacje, subwencje, udziały, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług,
 • wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, dochody z własnej działalności
  w tym z odpłatnej działalności statutowej i działalności gospodarczej; dochody
  z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje), dochody
  z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia.
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej i jej zakresie podejmuje uchwałą Zarząd.
 2. Działalność gospodarcza prowadzona przez Stowarzyszenie może mieć wyłącznie charakter dodatkowy w stosunku do działalności pożytku publicznego.

 

 • 31
 1. Tryb płacenia składek członkowskich określa Zarząd.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 3. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 4. Wszelkie środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym Stowarzyszenia. Dopuszczalne jest wprowadzenie w Stowarzyszeniu obrotu gotówkowego (pogotowia kasowego).
 5. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 6. Nadwyżka przychodów nad kosztami jest w całości przeznaczana na działalność pożytku publicznego.
 7. Stowarzyszenie nie przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro – również w drodze więcej niż jednej operacji.

 

 • 32

Zabrania się:

 • udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji
  w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

 

ROZDZIAŁ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • 33
 1. W celu zapewnienia obsługi biurowej i merytorycznej organów Stowarzyszenia może zostać utworzone przez Zarząd Biuro Stowarzyszenia.
 2. Biuro jest jednostką organizacyjną, działającą w oparciu o regulamin określający zadania, strukturę i zasady jego funkcjonowania.
 3. Pracą biura kieruje Prezes Zarządu osobiście lub za pośrednictwem powołanego przez Zarząd Dyrektora Biura.
 4. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – § 20 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 5. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany, w ogólnych założeniach, podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
 6. Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów w obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania – § 20 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 7. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać sposób likwidacji, osobę bądź osoby likwidatorów oraz cel, na jaki nastąpi przekazanie jego majątku.